ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
 
 
ชื่อโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน ที่ตั้ง ๑๔๕๕ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
โทร๐๓๕-๒๔๖๔๐๙-๑๐ โทรสาร๐๓๕-๒๔๖๔๑๔
e-mail st.anthonybangpain@gmail.com Website www.Sabs.ac.th

 
ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เปิดสอนระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒๐๐ ตารางวา
 
      ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

    โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ เดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลบางปะอิน ก่อตั้งโดยนายเรืองสิทธิ์ ภาคบุญมีเจริญ                                   เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ เลขที่ ๑๔๑/๒๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์๐๓๕-๒๔๖๔๐๙-๑๒ โทรสาร๐๓๕-๒๔๖๔๑๔ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โรงเรียนได้เปิดขยายหลักสูตรในระดับประถมศึกษา จึงได้ย้ายมาตั้งโรงเรียนที่ เลขที่ ๑๔๕๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเนื้อที่ ๒ ไร่ ๒๐๐ ตารางวา มีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔    ชั้น ๑๖ ห้องเรียน อาคารประกอบคอนกรีตเสริมเหล็กใช้เป็นโรงอาหาร ๑ หลัง โดยมีนางสาวจิราภรณ์ อัศรานุรักษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และนางธัญพร คุณาวิชชา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปลี่ยนแปลง                  ผู้รับใบอนุญาตเป็นนางพะเยาว์ ทองรุจิโรจน์ โดยมีนายชุติพนธ์ ทองรุจิโรจน์    เป็นผู้จัดการนางธัญทิพย์ นราทรัพย์ศิริ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และได้ก่อสร้าง  อาคารเอนกประสงค์เพิ่มเติมอีก ๒ หลังได้ขยายพื้นที่เป็น ๗ ไร่  ๔๙ ตารางวา วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ นายสุรินทร์ ชื่นใจ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน พ.ศ. ๒๕๕๗ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปี การศึกษา ๒๕๕๗ มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน ๕๐๙ คน สร้างอาคารประกอบคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น ใช้เป็นห้องประชุมชั้นสองและโรงอาหารชั้นล่าง ปีพ.ศ.๒๕๕๘ สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่ชั้นมีชั้นใต้ดิน            จำนวน ๒๘ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง สร้างอาคารประกอบคอนกรีตเสริมเหล็ก(ส้วม) จำนวน ๑ หลังสร้างอาคารประกอบคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นอาคารบ่อบอล จำนวน ๑ หลัง สร้างสระว่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐เมตร จำนวน ๑ สระวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐                                                                                           ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนเป็น นางสาวปราณี นาคทอง
และได้ปรับเปลี่ยนห้องสหกรณ์เดิมเป็นห้องอาหารอนุบาล