ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
 
 
ชื่อโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน ที่ตั้ง ๑๔๕๕ ตำบลคลองจิก
อำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาเอกชน
โทร๐๓๕-๒๔๖๔๐๙-๑๐ โทรสาร๐๓๕-๒๔๖๔๑๔
e-mail st.anthonybangpain@gmail.com
Website www.Sabs.ac.th
 
ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เปิดสอนระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒๐๐ ตารางวา


 
      ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
 

    โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 

    เดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลบางปะอิน

ก่อตั้งโดยนายเรืองสิทธิ์ ภาคบุญมีเจริญ   
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ เลขที่ ๑๔๑/๒๖ หมู่ที่ ๒ 

ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๖๔๐๙-๑๐ โทรสาร๐๓๕-๒๔๖๔๑๔

      ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โรงเรียนได้เปิดขยายหลักสูตรในระดับ
ประถมศึกษา จึงได้ย้ายมาตั้งโรงเรียนที่ เลขที่ ๑๔๕๕ หมู่ที่ ๒
ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเนื้อที่ ๒ ไร่ ๒๐๐ ตารางวา มีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้
อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชั้น ๑๖ ห้องเรียน
อาคารประกอบคอนกรีตเสริมเหล็กใช้เป็นโรงอาหาร ๑ หลัง

โดยมีนางสาวจิราภรณ์ อัศรานุรักษ์
เป็นผู้รับใบอนุญาต และนางธัญพร คุณาวิชชา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ได้เปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาตเป็นนางพะเยาว์ ทองรุจิโรจน์
โดยมีนายชุติพนธ์ ทองรุจิโรจน์ เป็นผู้จัดการ
นางธัญทิพย์ นราทรัพย์ศิริ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
และได้ก่อสร้าง  อาคารเอนกประสงค์เพิ่มเติมอีก ๒ หลัง
ได้ขยายพื้นที่เป็น ๗ ไร่  ๔๙ ตารางวา

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕
นายสุรินทร์ ชื่นใจ
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการ
โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน พ.ศ. ๒๕๕๗
เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปี การศึกษา ๒๕๕๗
มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน ๕๐๙ คน

สร้างอาคารประกอบคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น
ใช้เป็นห้องประชุมชั้นสองและโรงอาหารชั้นล่าง
ปีพ.ศ.๒๕๕๘ สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่ชั้นมีชั้นใต้ดิน
จำนวน ๒๘ ห้องเรียนจำนวน ๑ หลัง
สร้างอาคารประกอบคอนกรีตเสริมเหล็ก(ส้วม) จำนวน ๑ หลัง
สร้างอาคารประกอบคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นอาคารบ่อบอล จำนวน ๑ หลัง สร้างสระว่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐เมตร จำนวน ๑ สระ

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐       
ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนเป็น
นางสาวปราณี นาคทอง

และได้ปรับเปลี่ยนห้องสหกรณ์เดิมเป็นห้องอาหารอนุบาล