วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
                          “รักการเรียนรู้   มุ่งสู่จริยธรรม  สรรสร้างความคิด ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ความหมายของปรัชญาโรงเรียน

     รักการเรียนรู้        หมายถึง     รักที่จะเรียนรู้(ตลอดชีวิต)และรู้จักกระบวนการเรียนรู้(การค้นหาข้อมูล)

     มุ่งสู่จริยธรรม หมายถึง     มุ่งสู่การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม

     สรรสร้างความคิด หมายถึง     รู้จักคิดสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่

     ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข หมายถึง     เข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข

คติพจน์
“นตฺถิ  ปญญา  สมาอาภา “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”
คำขวัญ
 รักการเรียนรู้  ควบคู่คุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 
ปณิธาน
เด่นเทคโนโลยี  เป็นคนดีที่สง่างาม
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนพัฒนาตามวัยอย่างสมดุล บนพื้นฐานของความรู้  คุณธรรม จริยธรรม  
ความเป็นไทยเข้าใจความเป็นอยุธยาและพลโลก มีทักษะชีวิตยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข