พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์

      พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  


ตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2546
  และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2551

2. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นให้นักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 


ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพของผู้เรียน ด้วยรูปแบบ ต่างๆ

3. จัดให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ และมีทักษะทางอิเล็คโทรนิค และการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4. จัดให้นักเรียนได้ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศทางการสื่อสารจากครูเจ้าของภาษา (อังกฤษ , จีน)

5. พัฒนาให้ครูผู้สอนได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

6. พัฒนาครูให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ ในการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศรวมทั้งมีการ


แลก
เปลี่ยนเรียนรู้กันและกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร

      เป้าประสงค์

1. มีแผนการรับนักเรียนช่วงระยะสามปีการศึกษาและแผนรายปีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

การบริหารโรงเรียนและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

2. นักเรียนรู้คุณค่าและมีความตระหนักร่วมสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมวันสำคัญของไทย

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

4. ครูมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะตามสมรรถนะของความเป็นครูอาชีพ

5. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างมีเหตุผล รักการอ่าน เขียนได้

คิดเป็น และได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความสามารถของแต่ละบุคคล

6. โรงเรียนมีการใช้ระบบเทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

7. ครู นักเรียนมีการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

9. นักเรียนมีสุขภาพอนามัย มีสุนทรียภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

10. นักเรียนมีความสามารถในการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตรักษ์และ


เห็นคุณค่า
ของสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง