หลักสูตรที่เปิดสอน
การเรียนการสอน

F หลักสูตรสามัญของกระทรวงศึกษาธิการ

F หลักสูตรการเรียนการสอนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (ศาสนาคริสต์)

F แผนการเรียน MEP (Mini English Program) ระดับประถมศึกษา

F แผนการเรียน EC (English  Course)  ระดับประถมศึกษา

F แผนการเรียน EAC (English Adventure Course) ระดับอนุบาล

F แผนการเรียน อนุบาล

F ภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ

F ภาษาจีน

F ดนตรีสากล ( Genius Music (GM) )

F คอมพิวเตอร์ (Computer)

F เทควันโด (วิชาเลือก)

บริการพิเศษ

Y ห้องเรียนปรับอากาศทุกระดับชั้น

Y ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องสะเต็มศึกษา/ห้องสมุดที่ทันสมัย

Y อุปกรณ์ทันสมัย บรรยากาศร่มรื่น ห่างไกลมลพิษ

Y ข้าราชการ วิสาหกิจเบิกค่าเล่าเรียนได้ตามสิทธิ์

Y บัตรนักเรียน Junior Smart Card สแกนเวลาเข้า-ออก

Y ระบบเติมเงิน Junior Smart Card ซื้อสินค้า

Y มีรถนักเรียนบริการ รับ-ส่ง

Y ประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง 24 ชม.

Y สอนเสริมพิเศษหลังเลิกเรียน