นโยบาย/ยุทธศาสตร์
นโยบาย

จัดการศึกษาเพื่อทุกคน  สร้างสังคมให้เป็นคนดี

ยุทธศาสตร์
1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การรับนักเรียนเข้าเรียนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนด้วยรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ
2.  พัฒนาครูทั้งระบบอย่างต่อเนื่องทั่วถึงด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
3.  ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น 
โดยการนำเหตุการณ์จริงสู่ตัวเด็ก
4.  สนับสนุนให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และทั่วถึง
5.  เร่งรัดการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ส่งผลถึงตัวเด็ก ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
6.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษา 
ทั้งในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
7.  พัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก สร้างความตระหนักในสิทธิหน้าที่
ความเสมอภาค ด้วยการปฏิบัติจริงเชิงประจักษ์
8.  ส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กตามเกณฑ์มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศด้วยรูปแบบและวิธีการที่ก้าวล้ำ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
9.  ส่งเสริมพัฒนาทักษะการทำงานการทำงานร่วมกับผู้อื่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน จัดการศึกษาโดย มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ  5  ประการ ดังนี้
1ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลการจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสารการทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม