อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์

“รักและแบ่งปัน”

 

เอกลักษณ์
 “รักการอ่าน สืบสานวัฒนธรรม นำสู่การเรียนรู้”