ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

   ข้อมูลทั่วไป

1.  พื้นที่สถานศึกษา จำนวน 28  ไร่ 1   งาน  20  ตารางวา

2.  อาคารเรียน และอาคารประกอบ

     2.1 อาคารเรียนคอนครีตเสริมเหล็ก    จำนวน 16   ห้องเรียน  1 หลัง

     2.2 อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก    จำนวน 28  ห้องเรียน  1  หลัง

     2.3 อาคารประกอบ ได้แก่ 

           2.3.1 อาคารเอนกประสงค์โครงหลังคาเหล็ก  จำนวน  2  หลัง

           2.3.2 อาคารห้องประชุมและโรงอาหาร   จำนวน 1 หลัง

           2.3.3 อาคารบ่อบอล  จำนวน 1 หลัง

           2.3.4 ส้วมนอกอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง

           2.3.5 สระว่ายน้ำ จำนวน 1 สระ

    2.4 ห้องพิเศษ

1. ห้องธุรการ-การเงิน             จำนวน  1  ห้อง

2. ห้องผู้บริหาร                     จำนวน  4  ห้อง    

3. ห้องประชุมผู้บริหาร            จำนวน  1  ห้อง

4. ห้องดนตรีสากล                 จำนวน  1  ห้อง

5. ห้องวิทยาศาสตร์                จำนวน  1  ห้อง

6. ห้องพยาบาล                     จำนวน  1  ห้อง

7. ห้องสมุด                           จำนวน  1  ห้อง

8. ห้องนาฏศิลป์                     จำนวน  1  ห้อง

9. ห้องคอมพิวเตอร์                จำนวน  1  ห้อง

3. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ได้แก่

    3.1 ห้องคอมพิวเตอร์ 1  ห้อง

   3.2 ห้องสมุด 1  ห้อง

   3.3 ห้องส่งเสริมสุขภาพและปฐมพยาบาล 1  ห้อง

   3.4 ห้องดนตรีสากล 1  ห้อง

   3.5 ลานเวทีคนกล้า   1  ห้อง      

   3.6 ห้องบอล   1  ห้อง

   3.7 ห้องกิจกรรมสหกรณ์   1   ห้อง

   3.8 ห้องธุรการ-การเงิน                                1   ห้อง       

   3.9 สวนหย่อม                                            1    แห่ง

   3.10 สวนสัตว์จำลอง                                    1    แห่ง

4. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ได้แก่

    4.1 พระราชวังบางปะอิน  

    4.2 วัดนิเวศธรรมประวัติ 

    4.3 วัดชุมพลนิกายาราม 

    4.4 โรงพยาบาลบางปะอิน

    4.5 สถานีรถไฟบางปะอิน

    4.6 ธนาคารออมสิน

    4.7 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

    4.8 สถานีบริการน้ำมัน

    4.9 ศูนย์ราชการอำเภอบางปะอิน

    4.10 สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางปะอิน

    4.11 เทศบาลตำบลบ้านเลน

    4.12 เทศบาลตำบลปราสาททอง

    4.13 เทศบาลตำบลคลองจิก

    4.14 วัดวิเวกวายุพัด