ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
  โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน ที่ตั้ง  ๑๔๕๕  ตำบลคลองจิก  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทร ๐๓๕-๒๔๖๔๐๙-๑๓  โทรสาร ๐๓๕-๒๔๖๔๑๔  


  •       ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕     
  •        เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  •        โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   เดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลบางปะอิน  ก่อตั้งโดยนายเรืองสิทธิ์  ภาคบุญมีเจริญ                               
เมื่อวันที่ ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ เลขที่ ๑๔๑/๒๖  หมู่ที่  ๒  ตำบลคลองจิก  อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทรศัพท์  ๐๓๕-๒๔๖๔๐๙-๑๓   โทรสาร  ๐๓๕-๒๔๖๔๑๔ 

   ต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๕๔๙  โรงเรียนได้เปิดขยายหลักสูตรในระดับประถมศึกษา 
จึงได้ย้ายมาตั้งโรงเรียนที่ เลขที่ ๑๔๕๕  หมู่ที่ ๒  ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   ในเนื้อที่ ๒ ไร่ - งาน ๒๐๐ ตารางวา มีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้ อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔  ชั้น  ๑๖  ห้องเรียน  อาคารประกอบคอนกรีต เสริมเหล็กใช้เป็นโรงอาหาร  ๑  หลัง

   โดยมีนางสาวจิราภรณ์ อัศรานุรักษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และนางธัญพร  คุณาวิชชา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   วันที่  ๑๙ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้เปลี่ยนแปลง  ผู้รับใบอนุญาตเป็น  นางพะเยาว์  ทองรุจิโรจน์ 
โดยมี นายชุติพนธ์  ทองรุจิโรจน์  เป็นผู้จัดการ  นางธัญทิพย์  นราทรัพย์ศิริ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  และได้ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพิ่มเติมอีก ๒ หลัง ได้ขยายพื้นที่เป็น ๗ ไร่  -  งาน ๔๙ ตารางวา
               
   วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕   นายสุรินทร์  ชื่นใจ  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน  พ.ศ. ๒๕๕๗  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

   ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  มีนักเรียนทั้งหมด  จำนวน  ๕๐๙ คน  สร้างอาคารประกอบคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น ใช้เป็นห้องประชุมชั้นสองและโรงอาหารชั้นล่าง

   ปีพ.ศ.๒๕๕๘  สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่ชั้น  มีชั้นใต้ดิน จำนวน ๒๘ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง สร้างอาคารประกอบคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ส้วม)  จำนวน  ๑  หลัง  สร้างอาคารประกอบคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นอาคารบ่อบอล จำนวน ๑ หลัง สร้างสระว่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐  เมตร จำนวน  ๑  สระ

   วันที่ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนเป็น  นางสาวปราณี  นาคทอง    และได้ปรับเปลี่ยนห้องสหกรณ์เดิมเป็นห้องอาหารอนุบาล และได้มีการสร้างลานอเนกประสงค์ขึ้น ๑ หลัง

   ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้มีการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาโรงเรียน และได้จัดทำโดมข้างหน้าและได้ทำสวนผักเพิ่มเติม และได้มีการปรับปรุงทำห้องกิจกรรมของปฐมวัย

   วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้ขยายพื้นที่เป็น  ๑๐ ไร่  ๒ งาน  ๔๙  ตารางวา