ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 813.74 KB 310310
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 310299
แผนการใช้งบประมาณประจำปีการศึกษา 2559-2561 JPEG Image ขนาดไฟล์ 78.06 KB 310309
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 820.71 KB 310333
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 310319
หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.67 KB 310305
รายการหนังสืออ่านเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 523.26 KB 310972
พรบ.กิจการบ้านเมืองที่ดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 310294