ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 813.74 KB 191738
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 191726
แผนการใช้งบประมาณประจำปีการศึกษา 2559-2561 JPEG Image ขนาดไฟล์ 78.06 KB 191740
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 820.71 KB 191759
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 191743
หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.67 KB 191736
รายการหนังสืออ่านเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 523.26 KB 192303
พรบ.กิจการบ้านเมืองที่ดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 191728