ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 813.74 KB 91
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 86
แผนการใช้งบประมาณประจำปีการศึกษา 2559-2561 JPEG Image ขนาดไฟล์ 78.06 KB 99
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 820.71 KB 89
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 102
หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.67 KB 81
รายการหนังสืออ่านเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 523.26 KB 417
พรบ.กิจการบ้านเมืองที่ดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 81