กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวรุ่งฟ้า ทัพธานี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายศิริพงศ์ ทองม้วน
ครู

นางอารียา รัชคร
ครู

นางการะเกด กัดมั่น
ครู

นางสาวนฤมล คำสุวรรณ
ครู

นางสาวเจนจิรา พวงมาลี
ครู