กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรุ่งฟ้า ทัพธานี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเจนจิรา พวงมาลี
ครู

นางสาวศิริลักษณ์ เตชะวลีกุล
ครู