กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจิณณะ เที่ยงตรง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวจุฑาภรณ์ สุปุณณะ
ครู

นางสาวรุ่งพร บุตรมา
ครู

นางสาวนฤมล คำสุวรรณ
ครู