กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายจิณณะ เที่ยงตรง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศิริมล บุษสะ
ครู