กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวชิราภรณ์ ปัคมา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอมรรัตน์ อินทจร
ครู

นายฐิติเมธินทร์ หลุ่นประพันธ์
ครู

นางวันลาภ สมวงศ์
ครู

นางสาววรรณวิภา นาคเพชร
ครู